รายนามผู้ร่วมบริจาคโครงการธรรมเทค 2 พิมพ์
เขียนโดย ลูกวัดแพร่ธรรมาราม   
วันพฤหัสบดีที่ 05 เมษายน 2012 เวลา 15:34 น.

รายนามผู้ร่วมบริจาคเข้าร่วมโครงการ ธรรมเทค 2 เช่า host เพื่อสร้างเว็บธรรมะแห่งใหม่ เพื่อเป็นธรรมทาน และปัญญาบารมี ครับ

สำหรับโครงการ ธรรมเทค 2 มีผู้ร่วมบุญจนกระทั่งเปิดเว็บได้ดังต่อไปนี้ครับ

 

 

วันที่ จำนวนเงิน รายนามผู้บริจาค
12/9/2554 ฿200 เปิดบัญชี
2/2/2555 ฿1,100 นายพิชิต - นางเสมอ ตระกูลสว่าง
1/26/2555 ฿5 ด.ญ.วาสนา  สิงห์เรือง
1/26/2555 ฿5 ด.ญ.นฤมล  บุญสุข
1/31/2555 ฿20 นายลำใย - นางอินทร์ ม่วงเขาย้อย
1/31/2555 ฿10 ด.ญ.จีรวรรณ  แก้ววิไล
2/4/2555 ฿200 ครูสว่าง  ด้วงบ้านยางและครอบครัว
2/12/2555 ฿20 นายบุญยืน นางวันดี นางปราณี ด.ญ.อรณี สระทองวี
2/14/2555 ฿100 นายนิยม นางระเบียบ มูลสัน และบุตร
2/14/2555 ฿100 นายสุชาติ นางเกษร ปัสตัน และบุตร
2/14/2555 ฿100 นายร่วม นางแดง ลุสีดา
2/15/2555 ฿500 ผศ.สุรีย์ ไวยกุฬา
3/6/2555 ฿5 นายสังเวียน สิงห์เรือง
3/6/2555 ฿5 นายสมบูรณ์ สิงห์เรือง
3/6/2555 ฿10 นางจรูญ ทิมเพชร
3/6/2555 ฿10 นายอนุชา  สวายประโคน
3/6/2555 ฿10 ด.ญ.จงรักษ์ สวายประโคน
3/6/2555 ฿5 นายม่วง แบ่งเพชร
3/6/2555 ฿5 นายสนัย แบ่งเพชร
3/6/2555 ฿5 น.ส.เกศสุดา แบ่งเพชร
3/6/2555 ฿5 ด.ญ.วันนิสา แบ่งเพชร
3/6/2555 ฿5 นายศรีจันทร์  โคคุ้ม
3/6/2555 ฿5 นางขวัญเมือง โคคุ้ม
3/6/2555 ฿5 ด.ญ.วิลาวัลย์ โคคุ้ม
3/6/2555 ฿5 นายต้อม โคคุ้ม
3/10/2555 ฿1,999 นายพัศพงศ์ นางกรุงทิพย์ วิจิตรพงษ์
3/13/2555 ฿20 นางแดง - นายมั่น สระทองทา
3/13/2555 ฿20 นางยวง นายคูณ แน่งแหยม
3/13/2555 ฿20 น.ส. สุภาณี-น.ส.ผกามาศ แน่งแหยม
3/13/2555 ฿20 นายประคอง - นางสุข แน่งแหยม
3/13/2555 ฿10 น.ส. ชิดชนก แน่งแหยม
3/13/2555 ฿12 ด.ญ.ยุวลักษณ์ แน่งแหนม
3/19/2555 ฿100 ผศ.สุรีย์ ไวยกุฬา
3/19/2555 ฿200 คุณกัลนิกา  พูลผล
3/29/2555 ฿100 ครูนิพน  แจ่มแจ้ง
3/29/2555 ฿100 ครูดาวเรือง  สอนธรรม
3/29/2555 ฿100 ครูสกล  คารมคม
3/29/2555 ฿60 ครูนิยม  บุญญาเศวต
3/29/2555 ฿20 ครูอชิรกาญจน์  รูปสูง
3/29/2555 ฿40 ครูชลธิชา  ประสพสุข
3/29/2555 ฿20 ครูสายันต์  ชารี
3/29/2555 ฿300 ครูเบ็ญจรัตน์  พูลผลและครอบครัว
3/29/2555 ฿100 ครูอุไรวรรณ  สวัสดิ์และครอบครัว
3/29/2555 ฿100 ครูณัฐกานต์  ตาจินะและครอบครัว
3/29/2555 ฿100 ครูดวงใจ  บ่อรุณรัตน์
3/29/2555 ฿200 ครูพิรพรรณ  วงศ์พรเพ็ญภาพและครอบครัว
3/29/2555 ฿100 คุณลัดดา  สุขกันต์
3/29/2555 ฿100 น.ส.อัจฉรา  สิงห์เหาะ
3/29/2555 ฿20 ครูมนตรี โสภิสเขื่อนขันธ์
3/31/2555 ฿1,999 ครูมงคล  ม่วงน้อย

 

สำหรับยอดเงินร่วมทำบุญในครั้งแรก รวมทั้งสิ้น 8300 บ. ให้ดำเนินการเช่า host เป็นระยะเวลา 5 ปี รวมทั้งสิ้น 6500 บ. คงเหลือ 1800 บ ครับ

(รายนามผู้บริจาคเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://www.seal2thai.org/etc/watphrae/dhammatech2.html ครับ)

 

ท่านใดประสงค์ร่วมสานต่อบุญต่อไปเรื่อยๆ สามารถติดต่อตามโครงการได้ที่ http://www.seal2thai.org/etc/watphrae/dhammatech2.html ครับ

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 22 เมษายน 2014 เวลา 11:46 น.